(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

 
1
 
1
 
4
 

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສີ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ(ເຟືອງ,ແກນສາລີ,ກາບຖົ່ວດິນ) ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟອັດແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມແລະ ຜະລິດເປັນສີ່ງຄ້າ.

ໝວດໂຄງການ:
þໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
¨ໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ;
¨
ໂຄງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ;
¨ໂຄງການອື່ນໆ
(ລະບຸ)........................

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ: 300,000,000  ກີບ

ອາຍຸຂອງໂຄງການ: 02 ປີ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ: 2015-2017

ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫຼັກ 14 ຖະໜົນທ່າງ່ອນ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:

  • ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ (​​​ຊັ່ນ: ​ເຟືອ, ​ແກນສາລີ, ກາບຖົ່ວດິນແລະອື່ນໆ) ຜະລິດເປັນ​​ເຊື້ອ​​ໄຟແຂງທົດແທນຖ່ານໄມ້.
  • ຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ​ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ວັດສະດຸຊີວະພາບ) ທົດແທນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ສ້າງວຽກ​​ເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ປະກອບສ່ວນຫຼູດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ: þ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ¨ ສໍາເລັດໂຄງການ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

   ພາຍຫຼັງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະ ບົດຮຽນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ມີລາຄາສູງແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຊຶ່ງເປັນຜົນງານຂອງພະນັກງານວິຊາການລາວເຮົາ ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາຄົ້ນຄ້ວາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອໝູນ​​ໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳຜະລິດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ທີ່ບໍ່ບົກແຫ້ງຈັກເທື່ອ; ໄດ້ບົດຮຽນການພັດທະນາເຕັກໂນ​​ໂລຊີໃໝ່ໂດຍພະນັກງານວິຊາການລາວ ທີ່ສາມາດຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ; ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້​​ແກ່ບັນດາພະ​​ແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໃນການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ.

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ:

  • ສໍາເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນບາງທ້ອງຖີ່ນຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ,ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ,ແຂວງ ຄຳມ່ວນ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
  • ສຳເລັດຈັດຊື້ ອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມື ໃນການສືກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການ ໃນປີທີ່
  • ສຳເລັດ ການສ້າງເຄື່ອງບົດຖ່ານ,ເຄື່ອງບົດໄມ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອັດເຊື້ອໄຟ.
  • ສຳເລັດການທົດລອງອັດເຊື້ອໄຟອັດແຂງບາງຊະນິດ ຂອງວັດຖຸດິບ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໃນບາງທ້ອງຖີ່ນ.

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ:

  • ຂຽນບົດລາຍງານເຕັກນີກ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການ.
  • ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການ ຜະລິດເຊື້ອໄຟອັດແຂງ.
  • ເຜີຍແຜ່ ການນຳໃຊ້ແລະ ສາທິດການຜະລິດໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ.

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?