(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນ​ວັນທີ 11-14 ກັນຍາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ທາງຄະນະສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈຳນວນໜື່ງ ໄດ້ໄປພົບປະ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ລານໂຈ ແລະ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບບໍ່ແກ໊ສກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ຊີວະມວນ” ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ລານໂຈ, ເມືອງລານໂຈ, ແຂວງການຊູ, ສປ ຈີນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ລານໂຈ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີການຍົກລະດັບການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃນ ສປ ຈີນ ໄປສູ່ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ດ້ວຍລະບົບກົນຈັກທີ່ທັນສະໃໝ, ຊຶ່ງສາມາດນຳມາປັບໃຊ້ກັບປະເທດເຮົາໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບການປ່ຽນແປງຂະບວນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນຂອງຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ. ຜ່ານການນຳສະເໜີໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຝ່າຍໃຫ້ຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນແລ້ວ ສອງຝ່າຍແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເຮັດບົດບັນທຶກການຮ່ວມ ມືເພື່ອເລືອກເອົາ 4 ຫົວຂໍ້ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ເພື່ອພິຈາລະນາເຂົ້າໃນແຜນການຮ່ວມມື ໃນອະນາຄົດ ຄື:

  1. ຮ່ວມກັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດວັດສະດຸໃໝ່
  2. ຮ່ວມກັນການຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
  3. ຮ່ວມກັນການຄົ້ນຄວ້າລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະລັງງານລົມ
  4. ຮ່ວມກັນການຄົ້ນຄວ້າລະບົບຄວບຄຸມພະລັງງານແບບປະສົມປະສານບໍ່ແກ໊ສຊີວະພາບກັບພະລັງງານແສງ ຕາເວັນ ແລະ ຊີວະພາບ.

DSC 5678DSC 5714DSC 5755DSC 5890DSC 5910DSC 5915


 

 

 

 

 


Pin It

Latest News