(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໜ່ວຍກຳມະບານ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ (ສພວ) ແລະ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາ (ກຕນ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຈັດພິທີຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກກຳມະບານ ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2015 ທີ່ຫ້ອງຊຸມ ກວຕ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ, ຄະນະພັກ ກວຕ, ທັງເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ ກວຕ ແລະ ສະຫາຍ ນາງ ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ, ຄະນະພັກ ກວຕ, ຫົວໜ້າ ສພວ.

1.ໜວຍກຳມະບານ ສະຖາບນພະລງງານທດແທນ ແລະ ວດສະດໃໝ 2.ໜວຍກຳມະບານ ສະຖາບນພະລງງານທດແທນ ແລະ ວດສະດໃໝ
3.ໜວຍກຳມະບານ ສະຖາບນພະລງງານທດແທນ ແລະ ວດສະດໃໝ 4.ໜວຍກຳມະບານ ສະຖາບນພະລງງານທດແທນ ແລະ ວດສະດໃໝ
Pin It

Latest News