3
 
4
 
1
 
2
 
5
 

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງຍອດເມັດເຂົ້າ.

ໝວດໂຄງການ:
þໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
¨ໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ;
¨ໂຄງການອື່ນໆ (ລະບຸ)........................

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ງົບປະມານ: 84,000,000 ກີບ

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: 1 ປີ

ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫຼັກ 14 ຖະໜົນທ່າງ່ອນ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:

 • ສ້າງເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ.
 • ເພື່ອເປັນຕົວແບບໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢອດເມັດເຂົ້າ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃນການປູກເຂົ້າ.
 • ສົ່ງເສີມນັກວິຊາການຂອງລາວໃຫ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃໝ່ໆ ທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຜະລິດ.
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄົນລາວສາມາດເຮັດໄດ້.
 • ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຳການຜະລິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນ​ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໃນການປູກເຂົ້າ. ​

ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ: þ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ¨ ສໍາເລັດໂຄງການ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

 • ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະສິກອນສາມາດປັກດຳນາໄດ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມລະດູການຜະລິດ.
 • ຈະຫຼຸດຜ່ອນການຈ້າງແຮງງານເພີ່ມ ແລະ ປະຢັດເວລາຕໍ່ຊາວກະສິກອນ.
 • ຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຈາກການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຂຽນເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
 • ຈະສາມາດ ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງ​ຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ.
 • ຈະສາມາດ ສ້າງເຄື່ອງມືສໍາລັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ.
  • ຈະເປັນຜົນງານອັນດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ:

 • ສໍາເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສອງແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
 • ສຳເລັດຈັດຊື້ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອປະກອບສ້າງເຄື່ອງຍອດເມັດ.
 • ສຳເລັດ ການສ້າງເຄື່ອງຢອດເມັດສຳລັບນາໂນນຈຳນວນ 5 ເຄື່ອງ.

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ:

 • ຂຽນບົດລາຍງານເຕັກນີກ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການ.
 • ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການອອກແບບ ເຄື່ອງຢອດເມັດ.
 • ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສາທິດການນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ.