(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

 
3
 
4
 
1
 
2
 
5
 

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງຍອດເມັດເຂົ້າ.

ໝວດໂຄງການ:
þໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
¨ໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ;
¨ໂຄງການອື່ນໆ (ລະບຸ)........................

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ງົບປະມານ: 84,000,000 ກີບ

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: 1 ປີ

ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫຼັກ 14 ຖະໜົນທ່າງ່ອນ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:

 • ສ້າງເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ.
 • ເພື່ອເປັນຕົວແບບໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢອດເມັດເຂົ້າ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃນການປູກເຂົ້າ.
 • ສົ່ງເສີມນັກວິຊາການຂອງລາວໃຫ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃໝ່ໆ ທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຜະລິດ.
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄົນລາວສາມາດເຮັດໄດ້.
 • ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຳການຜະລິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນ​ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໃນການປູກເຂົ້າ. ​

ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ: þ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ¨ ສໍາເລັດໂຄງການ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

 • ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ກະສິກອນສາມາດປັກດຳນາໄດ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມລະດູການຜະລິດ.
 • ຈະຫຼຸດຜ່ອນການຈ້າງແຮງງານເພີ່ມ ແລະ ປະຢັດເວລາຕໍ່ຊາວກະສິກອນ.
 • ຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຈາກການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຂຽນເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
 • ຈະສາມາດ ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງ​ຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ.
 • ຈະສາມາດ ສ້າງເຄື່ອງມືສໍາລັບຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ.
  • ຈະເປັນຜົນງານອັນດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ:

 • ສໍາເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສອງແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
 • ສຳເລັດຈັດຊື້ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອປະກອບສ້າງເຄື່ອງຍອດເມັດ.
 • ສຳເລັດ ການສ້າງເຄື່ອງຢອດເມັດສຳລັບນາໂນນຈຳນວນ 5 ເຄື່ອງ.

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ:

 • ຂຽນບົດລາຍງານເຕັກນີກ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການ.
 • ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການອອກແບບ ເຄື່ອງຢອດເມັດ.
 • ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສາທິດການນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ.

 

Research Activities Focuses

 
Renewable energy
Renewable energy
New materials & mechanical

About Us

Renewable Energy and New Materials Institute (REMI) working under Ministry of Science and Technology

The Institute plays a vital role and function in conducting research and development in an applied and adaptive research platform on renewable energy technology in conjunction with traditional technology for demonstrative and dissemination applications of renewable energy technology to support government’s guideline, policies and development programs. study, research, select or adjust international progressive sciences and technologies to the actual conditions of the country for the national socio-economic development.

 
 
 
Solar Panel Energy Consulting copy   

Latest News

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?