(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

 
1
 
1
 
4
 

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສີ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ(ເຟືອງ,ແກນສາລີ,ກາບຖົ່ວດິນ) ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟອັດແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມແລະ ຜະລິດເປັນສີ່ງຄ້າ.

ໝວດໂຄງການ:
þໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
¨ໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ;
¨
ໂຄງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ;
¨ໂຄງການອື່ນໆ
(ລະບຸ)........................

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ: 300,000,000  ກີບ

ອາຍຸຂອງໂຄງການ: 02 ປີ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ: 2015-2017

ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫຼັກ 14 ຖະໜົນທ່າງ່ອນ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:

 • ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ (​​​ຊັ່ນ: ​ເຟືອ, ​ແກນສາລີ, ກາບຖົ່ວດິນແລະອື່ນໆ) ຜະລິດເປັນ​​ເຊື້ອ​​ໄຟແຂງທົດແທນຖ່ານໄມ້.
 • ຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ​ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ວັດສະດຸຊີວະພາບ) ທົດແທນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ສ້າງວຽກ​​ເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ປະກອບສ່ວນຫຼູດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ: þ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ¨ ສໍາເລັດໂຄງການ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

   ພາຍຫຼັງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະ ບົດຮຽນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ມີລາຄາສູງແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຊຶ່ງເປັນຜົນງານຂອງພະນັກງານວິຊາການລາວເຮົາ ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາຄົ້ນຄ້ວາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອໝູນ​​ໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳຜະລິດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ທີ່ບໍ່ບົກແຫ້ງຈັກເທື່ອ; ໄດ້ບົດຮຽນການພັດທະນາເຕັກໂນ​​ໂລຊີໃໝ່ໂດຍພະນັກງານວິຊາການລາວ ທີ່ສາມາດຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ; ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້​​ແກ່ບັນດາພະ​​ແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໃນການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ.

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ:

 • ສໍາເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນບາງທ້ອງຖີ່ນຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ,ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ,ແຂວງ ຄຳມ່ວນ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
 • ສຳເລັດຈັດຊື້ ອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມື ໃນການສືກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການ ໃນປີທີ່
 • ສຳເລັດ ການສ້າງເຄື່ອງບົດຖ່ານ,ເຄື່ອງບົດໄມ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອັດເຊື້ອໄຟ.
 • ສຳເລັດການທົດລອງອັດເຊື້ອໄຟອັດແຂງບາງຊະນິດ ຂອງວັດຖຸດິບ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໃນບາງທ້ອງຖີ່ນ.

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ:

 • ຂຽນບົດລາຍງານເຕັກນີກ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການ.
 • ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການ ຜະລິດເຊື້ອໄຟອັດແຂງ.
 • ເຜີຍແຜ່ ການນຳໃຊ້ແລະ ສາທິດການຜະລິດໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ.

Research Activities Focuses

 
Renewable energy
Renewable energy
New materials & mechanical

SOCIAL ROOM

About Us

Renewable Energy and New Materials Institute (REMI) working under Ministry of Science and Technology

The Institute plays a vital role and function in conducting research and development in an applied and adaptive research platform on renewable energy technology in conjunction with traditional technology for demonstrative and dissemination applications of renewable energy technology to support government’s guideline, policies and development programs. study, research, select or adjust international progressive sciences and technologies to the actual conditions of the country for the national socio-economic development.

 
 
 
Solar Panel Energy Consulting copy   

Latest News

 1. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນຳແລະໜ່ວຍພັກ
 2. ການພົວພັນແລະຮ່ວມມື
 3. ການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປ
 4. ການເຄື່ອນໄຫວອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
 5. ກອງປະຊຸມແລະສຳມະນາ
ສພວ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ Green Energy for Low Carbon Society ທີ່ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ

 

 ນ.ນິພາພອນ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກວັດສະດຸໃໝ່ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ Green Energy for Low Carbon Society ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-29/05/2017 ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ.


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ຄະນະ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 22-23 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ
ຄະນະ ສພວ ໂດຍທ່ານ ບຸນຈັນ ດວງວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ທ່ານ ຫຸມແພງ ເທື້ອມບຸນມີ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານທາງເລືອກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ COP21 TO ASEAN CLIMATE CHANGE STARTUP 2017 ຊຽງຮາຍ ປະເທດໄທ Asean workshop on technology transfer of re...


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
NECTEC ແຫ່ງປະເທດໄທ ຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນທີ່ ມ.ຊ
ຝຶກອົບຮົມການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດກ່ຽວກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-18 .ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ຂ່າວ ມອບ-​ຮັບ ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ທັນວາ 2016 ນີ້, ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ "ຫ້ອງທົດລອງເຕັກໂນໂລຊີພະລັງ ງານທາງ
ເລືອກທີ່ສະອາດ" ຂຶ້ນຢູ່ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ...

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ເປີດພິທີຝຶກອົບຮົມຕິດຕັ້ງອຸປະກອນພະລັງງານທົດແທນ

ການຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ພະລັງງານທົດແທນ (ບໍ່ແກ໊ຊຊິວະພາບ, ລະບົບໄຟເຍືອງທາງ ແສງຕາເວັນ


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ໄດ້ນຳພານັກສຶກສາຝຶກງານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 

 

 

ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ໄດ້ນຳພານັກສຶກສາຝຶກງານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທົດລອງເຮັດບໍ່ແກ໊ດຊີວະພາບ ດ້ວຍ...


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບລົງກວດກາບໍ່ ແກ໊ດ3ບໍ່ຈຸດສຸມຜາບອງ ເມືອງ ຫີນເຫີບ ແລະ ເມືອງ ວຽງຄຳແຂວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ສົມທົບກັບທາງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວຽງຈັນລົງຕິດຕາມ


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ ທີ່ທົ່ວພັກ-ທົ່ວປວງຊົນລາວ ທັງຊາດ ພວມຫ້າວຫັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງ

COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ລາດຊະອານະຈັກໄທ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ສພວ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2017
ທີມງານຈາກ ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ລາດຊະອານະຈັກໄທ ຫຼື NSTDA - ສວທຊ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຈຸດປະສົງການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຂອງ ສວທ...


COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ໜ່ວຍກຳມະບານ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ໜ່ວຍກຳມະບານ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ (ສພວ) ແລະ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາ (ກຕນ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຈັດພິທີຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກກຳມະບານ ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2015 ທີ່ຫ້ອງຊຸມ ກວຕ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ, ຄະນະພັກ ກວຕ, ທັງເປັນຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ ກວຕ ແລະ ສະຫາຍ ນາງ ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ, ຄະນະພັ...

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ສະຖາບັນພະລັງງານທົດ ແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ (ສພວ), ກະຊວງວິທະ ຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດພິທີຮັບສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃໝ່ ຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 2 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມຂອງ ກວຕໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ແກ້ວອຸທອນ ລຸນແສງຈັນ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ ງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກວຕ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ສິງຫາ 2018, ໜ່ວຍກຳມະບານ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ (ສພວ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ສິງຫາ 2018, ໜ່ວຍກຳມະບານ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ (ສພວ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບເອົາມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານຈຳນວນ 2 ສະຫາຍຄື: ສະຫາຍ ໂພຄຳສິດ ສີຫາລາດ ແລະ ສະຫາຍ ສະໃຈ ໄຊຄຳມູນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ, ຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ, ສະຫາຍ ນາງ ໄມຕີ ວົງຄຳ...

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-28 ກັນຍາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນານ, ສປ ຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືກັນສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ລາວ-ຈີນ ເພຶ່ອການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-28 ກັນຍາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນານ, ສປ ຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືກັນສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ລາວ-ຈີນ ເພຶ່ອການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ໃນໄລຍະສອງ ລະຫວ່າງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ...

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?