(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

 
1
 
1
 
4
 

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສີ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ(ເຟືອງ,ແກນສາລີ,ກາບຖົ່ວດິນ) ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟອັດແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມແລະ ຜະລິດເປັນສີ່ງຄ້າ.

ໝວດໂຄງການ:
þໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
¨ໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ;
¨
ໂຄງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ;
¨ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ;
¨ໂຄງການອື່ນໆ
(ລະບຸ)........................

ຜູ້ໃຫ້ທືນ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ: 300,000,000  ກີບ

ອາຍຸຂອງໂຄງການ: 02 ປີ

ໄລຍະຂອງໂຄງການ: 2015-2017

ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ຫຼັກ 14 ຖະໜົນທ່າງ່ອນ, ບ້ານດ່ານຊ້າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:

  • ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານວິຊາການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ (​​​ຊັ່ນ: ​ເຟືອ, ​ແກນສາລີ, ກາບຖົ່ວດິນແລະອື່ນໆ) ຜະລິດເປັນ​​ເຊື້ອ​​ໄຟແຂງທົດແທນຖ່ານໄມ້.
  • ຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ​ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ວັດສະດຸຊີວະພາບ) ທົດແທນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ສ້າງວຽກ​​ເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ປະກອບສ່ວນຫຼູດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ: þ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ¨ ສໍາເລັດໂຄງການ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ:

   ພາຍຫຼັງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະ ບົດຮຽນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ ຜະລິດເປັນເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ມີລາຄາສູງແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຊຶ່ງເປັນຜົນງານຂອງພະນັກງານວິຊາການລາວເຮົາ ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາຄົ້ນຄ້ວາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອໝູນ​​ໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳຜະລິດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ທີ່ບໍ່ບົກແຫ້ງຈັກເທື່ອ; ໄດ້ບົດຮຽນການພັດທະນາເຕັກໂນ​​ໂລຊີໃໝ່ໂດຍພະນັກງານວິຊາການລາວ ທີ່ສາມາດຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ; ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້​​ແກ່ບັນດາພະ​​ແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໃນການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ.

ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ:

  • ສໍາເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນບາງທ້ອງຖີ່ນຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ,ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ,ແຂວງ ຄຳມ່ວນ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
  • ສຳເລັດຈັດຊື້ ອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມື ໃນການສືກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການ ໃນປີທີ່
  • ສຳເລັດ ການສ້າງເຄື່ອງບົດຖ່ານ,ເຄື່ອງບົດໄມ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອັດເຊື້ອໄຟ.
  • ສຳເລັດການທົດລອງອັດເຊື້ອໄຟອັດແຂງບາງຊະນິດ ຂອງວັດຖຸດິບ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໃນບາງທ້ອງຖີ່ນ.

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ:

  • ຂຽນບົດລາຍງານເຕັກນີກ ແລະ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການ.
  • ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການ ຜະລິດເຊື້ອໄຟອັດແຂງ.
  • ເຜີຍແຜ່ ການນຳໃຊ້ແລະ ສາທິດການຜະລິດໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ.

Research Activities Focuses

 
Renewable energy
Renewable energy
New materials & mechanical

About Us

Renewable Energy and New Materials Institute (REMI) working under Ministry of Science and Technology

The Institute plays a vital role and function in conducting research and development in an applied and adaptive research platform on renewable energy technology in conjunction with traditional technology for demonstrative and dissemination applications of renewable energy technology to support government’s guideline, policies and development programs. study, research, select or adjust international progressive sciences and technologies to the actual conditions of the country for the national socio-economic development.

 
 
 
Solar Panel Energy Consulting copy   

Latest News

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Our Projects

All Tech Research Goverment Inter Cooperation

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?