(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

cxcxvcxvvcx

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 

 • 1999 - 2007

  ເປັນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ອົງການວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 • 2007 - 2010

  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັນໂດຍປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ຢູ່ພາຍ ໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ.

 • 2010 - 2015

  ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປ່ຽນເປັນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ມີການປັບປຸງ  ແລະ ໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນເມືອກ່ອນ ຊຶ່ງສະຖາບັນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

 • 2015 - ປະຈູບັນ

  ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍລວມມີ 5 ພະແນກ  ແລະ 01 ສູນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຖາບັນ ຊຶ່ງມີຄື: ພະແນກສັງລວມ, ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະແນກພະລັງງານທາງເລືອກ, ພະແນກວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ພະແນກວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 0657/ກວຕ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2015.

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?