(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

 I.ສິດ ​ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ (ກໍານົດໃນ­ມາດຕາ 12 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0657 /ກວຕ-ສພວ, ລົງວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສພວ) ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຂັ້ນເທີງ ແລະແຜນວຽກ, ແຜນການ, ​ແຜນງານ,ໂຄງການຂອງສະຖາບັນໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງສູນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້​ມູນດ້ານ​ວິຊາ​ການຈາກການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ,ພັດທະນາ ​ແລະ ນຳໃຊ້ໃນຂົງ​ເຂດພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ດ້ວຍຮູບ​ແບບ​ວິທີ​ການ​ຕ່າງໆ ​​ແລະ ພັດທະນາ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຄ່າຍ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີຂ່າວສານ​ ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ທັງລະບົບພາຍໃນ ​ແລະ ສາກົນ;
  3. ສ້າງ​ເອກະສານ ສື່​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່, ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ​ແລະ ນຳໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ​ດ້ວຍຮູບ​ແບບການຈັດປະ​ ຊຸມ, ສໍາມະ​ນາວິຊາ​ການ, ຝຶກ​ອົບຮົມ, ສົ່ງເສີມ​ການ​ຮຽນຮູ້​, ​ເສີມ​ສ້າງຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊັບພະ​ຍາກ​ອນມະນຸດ;
  4. ບໍລິການ​​ໃຫ້ການປຶກສາວິຊາ​ການ​ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນຂົງ​ເຂດສະ​ຖາ​ບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ໃຫ້​ແກ່​ບຸກຄົນ ຫຼື​ ການຈັດ​ຕັ້ງ;
  5. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກ ພາຍໃນສະ​ຖາ​ບັນ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່ ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງສະ​ຖາ​ບັນ;
  6. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດ ຂອງສະ​ຖາ​ບັນ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດວຽກງານ ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່;
  7. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກ ພາຍໃນສະ​ຖາ​ບັນ ຕິດຕາມ, ສັງລວມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດ, ​ວຽກງານທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ ​ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານ ການລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ແຜນການ​ຮ່ວມມືຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ;
  8. ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ສະຫຼຸບ,ສັງ​ລວມ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິ​ບັດ​ວຽກງານ​ຂອງສູນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ຕໍ່​ຫົວໜ້າສະ​ຖາ​ບັນ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະຖາບັນ.

ສຸນສົ່ງເສີມແລະບໍລິການວິຊາການ

2.organization chart ສນສງເສມ ແລະ ບລການວຊາການ1

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?