(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ພະແນກວັດສະດຸໃໝ່

 I.ສິດ ​ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ ພະ​ແນ​ກວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່ (ກໍານົດໃນ­ມາດຕາ 11 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0657 /ກວຕ-ສພວ, ລົງວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສພວ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກ, ແຜນການ,ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ສຶກສາ,ຄົ້ນຄວ້າ,ເລືອກເຟັ້ນ,ດັດປັບ,ທົດລອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ່ປະເພດຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ ມີລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
  3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ແລະສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸໃໝ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້;
  4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ,ພັດທະນາ,ຖ່າຍທອດ,ສົ່ງເສີມ,ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດວຽກງານວັດສະດຸໃໝ່ ແນໃສ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,ທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ,ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພະນັກງານວິຊາການ;
  5. ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸໃໝ່,ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນກໍ່ສ້າງຊັບພະກອນມະນຸດຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ,ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ,ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາສະຖາບັນ,ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອຶ່ນໆພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ,ຕິດຕາມ,ກວດສອບປະເມີນຜົນ,ຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸໃໝ່;
  7. ພົວພັນ,ຮ່ວມມືເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;
  8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະສະຖາບັນ.

ພະແນກວັດສະດຸໃໝ່

6.organization chart ວດສະດໃໝ

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?