(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ

 I.ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ( ກໍານົດໃນມາດຕາ 8 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0657 /ກວຕ-ສພວ, ລົງວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສພວ) ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ດັດແປງ, ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ພະລັງງານແກສຊີວະພາບ, ຊີວະມວນ, ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ທີ່ເໝາະສົມຈາກສາກົນ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ;
  3. ສ້າງ​ເອກະສານ​ວິຊາ​ການ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະ​ພາບປະເພດຕ່າງໆ ​ແລະ ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
  4. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານ ຊີວະພາບ ຂອງ​ວິຊາ​ການ;
  5. ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ ທັງຂື້ນແຜນສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສ້າງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການ  ແລະ ວຽກງານ ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ; ນອກນັ້ນ, ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆ;
  6. ປະສານສົບທົບກັບບັນດາສະຖາບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ປະເມີນຜົນ, ຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານຊີວະພາບ;
  7. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະຖາບັນ.

ພະແນກພະລັງງານຊິວະພາບ

5.organization chart ພະແນກພະລງງານຊວະພາບ

 

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?