(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ພະແນກພະລັງງານທາງເລືອກ

 I.ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ພະແນກພະລັງງານທາງເລືອກ (ກໍານົດໃນ¬ມາດຕາ 9 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0657 /ກວຕ-ສພວ, ລົງວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສພວ) ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກ, ແຜນການ ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ດັດແປງ, ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທາງເລືອກ ເປັນຕົ້ນ : ພະລັງງານນ້ຳ, ແສງຕາເວັນ, ລົມ, ກຳມັດຕະພາບລັງສີ, ຄວາມຮ້ອນໄຕ້ດິນ, ອຸນຫະພູມ, ພະລັງງານຄື້ນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ພະລັງງານອື່ນໆ;
  3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການກວດກາ, ເຄື່ອງກວດຈັບ, ເຄື່ອງສະແກນ ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ;
  4. ປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍ;
  5. ສ້າງລາຍຮັບວິຊາການກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ, ສົ່ງເສີມ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິການໃນຂົງເຂດ ພະລັງງານທາງເລືອກ ເພື່ອແນ່ໃສ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງວິຊາການ;
  6. ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທາງເລືອກ, ພ້ອມທັງຂື້ນແຜນ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານ ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ເຄຶ່ອງຮັບໃຊ້ອື່ນໆ;
  7. ປະສານສົບທົບ ກັບບັນດາສະຖາບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອຶ່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ປະເມີນຜົນ, ຢັ້ງຢືນ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທາງເລືອກ;
  8. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະຖາບັນ

ພະແນກພະລັງງານທາງເລືອກ

3.organization chart ພະລງງານທາງເລອກ

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?