(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ພະແນກສັງລວມ

 I.ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ພະແນກສັງລວມ ( ກໍານົດໃນມາດຕາ 7 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 0657 /ກວຕ-ສພວ, ລົງວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2015 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສພວ) ມີດັ່ງນີ້:

  1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ແຜນວຽກ, ແຜນການ,ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງສະຖາບັນ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ ເລຂານຸການ-ພິທີການ, ສັງ​ລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການ​ເອກ​ກະສາ​ນ;
  3. ຄຸ້ມຄອງກາປະທັບ, ຂຶ້ນທະບຽນແລະຕິດຕາມ​ກວດກາເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງເອກະສານພາຍໃນ;
  4. ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ເງິນ, ອຸປະກອນ​ເຕັກນິກ ​ແລະ ພາ​ຫະນະຊັບ​ສິນ;​
  5. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ​ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ;​
  6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການສະຫລຸບ ​ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກ​ງານປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;
  7. ຄຸ້ມຄອງ, ຂື້ນແຜນ, ບັນທຶກ, ຕິດຕາມ, ສັງ​ລວມ ແລະ ສະຫລຸບ​ລາຍ​ງານ ​​ການ​​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ ປະຈໍາ​ເດືອນ, 03 ​ເດືອ​ນ, 06 ​ເດືອນ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ;
  8. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື, ພົບ​ປະເຈລະຈາ ​ແລະ ປະສານ​ງານ ກັບ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ຕ່າງໆທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ;
  9. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ.

ພະແນກສັງລວມ

1.organization chart ສງລວມ

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?